Thursday, March 12, 2009

Khusrau - I have become you, and you me

Mun tu shudam tu mun shudi,mun tun shudam tu jaan shudi
Taakas na guyad baad azeen, mun deegaram tu deegari

I have become you, and you me,
I am the body, you soul;
So that no one can say hereafter,
That you are are someone, and me someone else.

No comments: